اجتماع اعتراضی پناهنده گان سوئد مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران بر علیه اعدام و زندانی سیاسی