دکترا داشته باشد والی دو کلمه انگلیسی نفهمی بابا این هم شد رییس جمهور چه به سره ملت ایران آمده