من نمیدونم که شما از این دشمنان تازی زاده و ١٤٠٠ ساله سرزمین ما چه انتظار دیگه ای دارید