ملت این یعنی این که سیبزمینی شد 50 هزار تومن اعتراضی نکنید