عیده گوربان و اینم گوسفندا همین با هم خانواده جمع شوید ،