ا ينها همه ثمره و دست آ و ردها ى سى سا له جمهو رى اسلا مى است