خاک بر سر تو پدر نه بهتر بگم خاک بر سر این نظام که پدری همچون تویی تحویل ایران داد