اتفاقا باید اینارو پخش می کردن، مصاحبه هایی که هیچ وقت از تلویزیون پخش نمی شود