آقا مشکل نداره مگه زوره جا به این خوبی کجا پیدا میشه