دیدگاه بابک جاهد بریپیشبرد اهداف جبهه برای رسیدن به آزادی