خیلی عالی بود!

ولی آدم چی بگه ؟ اینها مثلا دولت مردهای ما هستند و باعث ننگ ما