در این ویدیو از وضعیت ایران از زمان بکار امدن روحانی را نشان می دهد
و وعده های ایشان قبل از بکار امدن در پست ریاست جمهوری و بعد از ریاست جمهوری