داره تمرین میکنه, بعد از مراسم عمامه گذاری در چاپیدن مردم کم نزاره