آب بازی گروهی در یکی از پارک های تهران، فیس بوک شروع و به بازداشت ختم شد. مقامات رسمی این بازی گروهی را «هنجار شکنی» خواندند و با برگزارکنندگان آن برخورد کردند. این خبر در شبکه های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته.
نگار مرتضوی - صدای آمریکا