اي پروردگار ايران تا کي شاهد اين درد وحشتناک استخوان سوز باشيم؟