ستار بهشتی یک آزادیخواه بود که در راه آزادی ، آزادانه جان به جان آفرین سپرد .